is toegevoegd aan uw favorieten.

"De groote Oost"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zeer schaarsche bevolking die geen waarborg weet te geven voor zoo goed mogelijke qualiteit van dit product dat toch uitteraard in zekeren zin een qualiteitsartikel is? Ik betwijfel het. Naast het belang der inheemsche bevolking mag nooit dat van de wereldproductie worden vergeten. Een industrieel die al jaren lang in Borneo woont, verzekerde mij dat er, blijkens de geologische onderzoekingen die hij had doen verrichten, nog ontzaglijke minerale schatten in Zuid-Borneo zitten, vooral aan kolen en olie. Maar de Regeering laat concessie-aanvragen jaren lang liggen, zoodat het noodige kapitaal zich niet zoo lang wil verbinden. En er is gebrek aan verkeerswegen en arbeidskrachten .

Wat dit laatste belangt: Ware hier niet te denken aan contractwerving onder Poenale Sanctie?

In wat ik heb gelezen en gehoord over de Dajaks heeft mij een sterke overeenkomst getroffen tusschen dit volk en de Toradja's van Celebes. De verpleegster van de Baseier Mission, die hier aan boord is, had dezelfde waarneming gedaan. Allerlei gebruiken bij het bezweren van hantoes, de belangrijkheid daarbij van de vrouw als „waarzegster" en magiër, de „doodenfeesten" met het wreede dooden van karbouwen (in Dajakland ziet men, anders dan bij de Maleiers wèl karbouwen) en de orgieën daarna, het geloof in de twee zielen (de „levensziel" en de eigenlijke ziel), dat alles hebben de Dajaks en de Toradja's gemeen. Natuurlijk zijn er ook vele verschillen maar die lijken mij toch niet van zeer essentieelen aard. Zoo maken de Dajaks (de Doesoen-Dajaks althans) niet, als de Toradja's, spelonkgraven in steile rotswanden en ik heb ook niet gehoord van kostbare doodenkleeden waarin zij hun lijken wikkelen. Een eigenaardig gebruik van de Dajaks schijnt aan 't uitsterven, n.1. om de lijken „af te koken" zoodat het vleesch verdwijnt en alleen de beenderen overblijven. De zoon van het adathoofd te Poeroek Tjahoe zei dat het niet veel meer wordt gedaan.