Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk boeiende zaken onder den inhoud. Wie het gebouw gaat zien, moge toch vooral eens naar de curiosa daar binnen vragen.

Ten tweede signaleer ik, in de schatkamer van het museum aan het Koningsplein *), welke kamer sedert mijn vorige reis nu ten minste behoorlijk is afgesloten, het prachtige zilveren Manjoecnbeeldje, dat niet lang geleden door een eenvoudigen tam is opgegraven te Ngemplak Lamongan bij Semarang Het is het mooiste Boeddhistische beeld van edel metaal, dat ter wereld bekend is (dagteekenend uit pl.m. 650 n. Chr) en de gelukkige vinder heeft er f 600 aan zilverwaarde voor gekregen plus ƒ 200 aan vindloon. Dat wil zeggen zoowat vier jaren van zyn vermoedelijke inkomen.

En ten slotte wil ik gewagen van het zeer belangwekkende museum van koloniale producten, dat de K. P. M. heeft ingericht in haar gebouw aan het Koningsplein, welk gebouw van binnen zeer veel mooier is dan van buiten.

Ik heb hier dezer dagen de opening van de Volksraadszitting kunnen bijwonen Ze trof mij door haar gemoedeüjkheid. De verschijnt daarbuiten (waar misschien een paar honderd kijkers stonden) natuurlijk in een open galarijtuig met jockeys op de paarden en cavalerie voorop en wordt ontvangen door gepresenteerde geweren, het Wilhelmus, mitsgaders een commissie uit den Volksraad. Hij heeft, evenals de leden van den Kaad van Indie, die tegelijk met hem binnenkomen, een mooi pakean en voorts ziet men hier en daar ook nog wel een enkelen vergulden orang benevens de toppies van een paar regenten en de schilderachtige kleedij met de mooie kris van den Balineeschen poenggawa van Oeboed. Maar overigens zit iedereen de voorzitter incluis, in een gewoon zwart jacquet met een fantasiedas. In zulk een omgeving deed het witte

A-*\ "Ke ,R°em|h moe» 8« «wen Inlandschen chauffeur zeggen,

die b v. ook de Slu.sbrugstraat nog slechts kent als „Gang Pasar 1W" de btruiswnkstraat als „Gang Teneah" enz JL* k\ '

Aan A. o,«L i »v»n« iengan enz. Men moet het maar weten.

Aan de ofncieele namen heeft men in zulke gevallen niets.

Sluiten