Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegenomen verkeer met, vooral Inlandsche auto s en. autobussen (ongeveer 1300, tegenover zoowat 100 in 1921). De sterke toeneming van het vrachtvervoer bhjkt trouwens uit enters die ik haal uit een overzichtje dat ik ten Residenbekantore heb gekregen. Vervoer over het wegvak Pandang-Kakanda in '27 90 ton per dag, in '28 205 ton, wegvak Kedondang —Tg. Karang onderscheidenüjk 176 en 284 ton, Tk. BetongPandjang 971 en 1247, Gedong Tataan—Kedondang 301 en 597 enz. enz. Maar de wegen blijven even smal en, dientengevolge, gevaarlijk (in de buurt van Telok en Tandjong Karang óók voor voetgangers). En de heerendiensten zijn afgekocht en het Gouvernement... stuurt de 60 % der inkomsten die het uit de Lampongs haalt, goeddeels naar andere gewesten. Van „decentralisatie" gesproken!

Aan de Lampongs zal ik aangename herinneringen houden. Van de misschien minder goede qualiteiten der bevolking merkt een vreemdeling natuurlijk niets, noch van twistzucht noch van de S t r e b e r e i die jagen doet naar titels zoodat er hier „penjimbangs" loopen die hun titel hebben gekocht. Maar hoeveel dergelijke adellijken (of ambachtsheeren) loopen er niet in Europa? Ik heb, zoo op den weg en anderszins, het volk slechts vriendelijk gevonden, vrijmoedig en met een zeker rap en kortaf spreken, maar voorkomend. Voorkomendheid heb ik hier ook in 't bijzonder van het B. B. ondervonden. En dan trof ik hier een aangenaam klimaat en een buitengewoon geriefelijk logies.

De snelle schemering schuift ineen. De hooge boomen vlakken allengs saam tot silhouetten. Kalongs zwenken, op hun fulpen wieken, heel geluidloos, zwart en schimmig om de palmentoppen. De volle maan blinkt uit den blooten, bleeken hemel. Inlanders gaan, op stille, naakte zolen, snappend en lachend langs den weg. Maar een Hollandsche vrouw zingt ergens hier nabij, haar kind te bed met het liedje: „In Holland staat een huis." .. ,

Het is goed dat ze dat zingt. Haar kind moet een Hollander worden. En blijven. Oók hier in Indië. Maar beseft ze wel de

Sluiten