Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu vermelden dat Batavia's Ommelanden alléén reeds 32.700.000 K.G. vruchten per jaar produceeren met een opbrengst van f 2.835.000. Verreweg het meerendeel daarvan wordt in Batavia verkocht, n.1. ongeveer 25.000.000 K.G. Bovendien wordt er in Batavia nog ongeveer 2.000.000 K.G. (ailes per jaar natuurlijk) aangevoerd uit Pasoeroean, Cheribon, Indramajoe, Garoet enz., zoodat de jaarconsumptie kan worden gesteld op 27.000.000 K.G. hetgeen, bij een bevolking van 350.000 zielen, neerkomt op ruim 1 K.G. per gezin én per dag. Le ventre de Batavia!

Maar gelijk gezegd: Er zijn op Java nog andere vruchtencentra dan Batavia's Ommelanden en buiten die centra is er bovendien nog een ontzaglijke verspreide productie daar elk Inlandsch erf of erfje minstens zijn pisangs heeft. Er is dan ook becijferd dat er, door Inlandsche vruchtenkweekers op Java, alleen reeds aan wat per spoor of tram wordt vervoerd, per jaar ongeveer voor f 6.00O.000 verhandeld wordt. En daarbij een zeker nog grooter bedrag aan vervoer met andere middelen.

In de economische structuur van Java, waar de sterke, zorgelooze toeneming der bevolking een steeds meer intensieve productie eischt, is de vruchtenteelt een interessant element. En Batavia's Ommelanden zijn daarin een belangrijk centrum.

REIZEN IN INDIE.

I.

TE LAND.

Batavia, 5 Juli.

Dit wordt eigenlijk nujn laatste reisbrief. Morgen vertrek ik per „Op ten Noort" naar Belawan om in Deli en Asahan nog enkele gegevens te verzamelen die ik in Februari nog niet

Sluiten