Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven nog steeds niet tot de slotsom komen dat er, in den

£aï.VCn VJ ' 6611 toenemende OI»veiÜgheid der assistenten ,s te constateeren... wanneer men het jaar 1928 uitzondert. Overigens merkt de Commissie ook terecht op, dat aan-

ÓÓkonT a881£enten aIIéé,n °P S- O. K. voorkomen, dTh ook op Java. W a a r s c h j n 1 ij k zijn ze daar niet zoo talrijk (met zekerheid kan men het niet zeggen, want er zijn geen

SfS2? nr?lkbare °Ver de arbeidsveiligheid op

Java terwijl Dek, door de Arbeidsinspectie, in een glazen huis

dafm^opf OK8 ^ geretHjk tC 5t he" «

uat men op i>. O. K. nu eenmaal met import moet werken dat

uitteraard goeddeels (sociaal of crimineel? ui^Vis '

A^Q^ jaarciJfer der aanslagen op S. O. K. is, welk jaar sinds 1920 men nu ook neemt, zeker hoog. En het is b^Tt e^ gewoon hoog voor 1928.

hoogTvoo^S 2 3? vraag = ^ abnormale

hoogte voor 1928 toevallig, of moet zij worden aangenomen als resultaat van een dieperen ondergrond? nffenomen

dat Par^?' a^^n8ea voor de waarschijnlijkheid, dat Parnabolan een dieperen, algemeenen ondergrond heeft De eerste is een statistiekje betreffende de aanleg in gen tot de gepleegde aanslagen. Het is eveneens gevoegd bij den

af te tgen E °T"8ie 2 7 d 6 2 « ^»

at te dingen. Er zijn drie rubrieken van aanleidingen gemaakt-

le slaan, ruwe bejegening en schelden, 2e brutlier o2n

(l ? ? \• le." f16* 28' de volgende cijfers: 9, 6, 1 1 en 5 (ik teeken hierbij als opmerkelijkheid aan, dat 1927 hetwelk immers een betrekkelijk laag cijfer voor het totaaj'der^S I « ' r,h°0gCijferKbIijkt t6hebben voordlïntdnï «pCe^ 6r tU88ChCn Zegening van de zijde

oer planters en excessen van den kant der koelies niet veel verband schijnt te zijn). Voor rubriek 2o. zijn de cijfers 12 4 en 8. Voor rubriek 3o: 0, 3, 1 en 7. Vooral de sterkrsujging

rSumT^T ^ van de rubriek 2

(brutaler optreden van de koelies) is treffend en het is aJweer

Sluiten