Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij meende, eindelijk den moed gevonden te hebben haar zijn levensleed mee te deelen ... en dan van haar te hooren wat hij té hopen had van de toekomst.

Hij zette twee klapstoeltjes neer. .. zocht een beschut plekje voor Lien achter een stuk zeÜ doek, en ging op zij van haar zitten, vlak bij de verschansing. Van daar uit konden ze de zee als een breede, hcht-beschenen vlakte voor zich zien hggen. Lien's hart klopte hoorbaar. Was dit de laatste avond misschien, dat ze samen zouden zijn? Had hij wellicht dit oogenblik gekozen om afscheid van haar te nemen? Wat was hij stil. .. 't scheen of hij niet tot spreken kon komen.

Zij wilde beginnen iets te zeggen... gewoon doen als andere dagen, toen ze ook met hem hier wel eens had gestaan. Maar 't ging niet... 't was of haar hoofd leeg was ... ze kon niet denken . . wist slechts dat ze zou moeten scheiden en niet wi'de.

Dat ze hem liefhad, die niets voor haar mocht zijn omdat hij niet met haar, God boven alles stelde in hemel en op aarde . . .

Plotseling verbrak hij de folterende stilte.

— Wij zullen niet vele avonden meer zoo samen kunnen doorbrengen — zei hij. Moeilijk kwamen de woorden... 't was Lien, of een iloers voor haar oogen trok. Zij staarde over het water de donkerte in .. .

„We hebben veel samen besproken", ging hij voort, „het zijn voor mij onvergetehjke dagen geweest."

„Voor mij ook", wilde ze zeggen, maar ze zweeg, heftig bewogen als ze was.

„Heeft u er wel eens over gedacht, dat ik nu weer opnieuw m'n eenzaam leven in ga, evenals vroeger. . . 't zal me nu duizendmaal zwaarder vallen, nadat ik u heb leeren kennen en we weer van elkaar moeten nu .. . Bevend klonk de haar zoo dierbare stem, door den volkomen stillen avond. Hoe voelde ze zijn ontroering daaruit.. .

O, kon ze toch iets zéggen. . . kon ze 't hem zéggen ... dat ze hem evenmin uit haar leven kon missen.. . dat ook voor haar de dagen die voorbij waren zoo heerhjk geweest waren... dat zij geen afstand wilde doen van hem .. . maar dat mocht ze immers niet zeggen?

Wat zou hij van haar denken, als ze zich zoo openlijk uitsprak!

Sluiten