Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Het is niet te doen, — zei van Rossum, — om voor iedereen een vaste regel te geven, want er zijn soms wel degelijk omstandigheden, die het onmogelijk maken voor een jongmensen dat pas zijn loopbaan begint, getrouwd uit te komen. En toch zou ik wel tegen alle jongelui die een betrekking naar hier aannemen, willen zeggen: breng een vrouw mee! Geen verwende of egoïstische, maar een liefhebbende vrouw, die weet dat ze geen makkehjke jaren zal hebben den eersten tijd, maar mèt haar man daar doorheen zal trachten te komen . . . Van Rossum's gelaat stond ernstig . . . hij wachtte even terwijl hij den kleinen kring rondkeek . . . Ook Brandt's gezicht stond ernstig toen hij zei: Ja er gaan hier heel wat jongelui naar beneden. Méér dan de meesten weten . . . vooral in Hohand zijn ze daar nog niet genoeg van overtuigd. Zelfs geloovige jongens, van wie je het volstrekt niet zou veronderstehen of verwachten.

Vooral in de cultures . . . dat is treurig ... Ik heb een vriend in Deh die mij onlangs schreef, dat er van de tien geloovige jonge mannen misschien één staande blijft in de verzoeking een vrouw aan te raken — gedurende zijn contract van vijf jaar, die hij er als vrijgezel doorbrengt.

Hij schreef: het is niet omdat die jongelui zoo slecht zijn of zoo zwak, maar de verleiding is zóó groot — in verband met het werk, het klimaat en het milieu, dat men er zich in de verste verte geen voorstelhng van kan vormen...

Vredenburg's gezicht was bleek en met moeite beheerschte hij zijn stem, toen hij zei:

— Ja en al zijn die jongelui niet verloren . . . het is en blijft een zware zedehjke val... dikwijls raken ze dan hoe langer hoe dieper in de ehende . . . hun gevoelens worden afgestompt . . . hun geloofsleven gaat absoluut ten onder ...

Ik ben het met je eens van Rossum: als het mogelijk is, laat geen ongetrouwden uitkomen om in de binnenlanden — waar dan ook — te werken . . .

De anderen voelden hoe pijnhjk dit onderwerp voor Vredenburg moest wezen . ..

Zij zwegen allen een oogenbhk . . . Van binnen kwamen de tonen der muziek zacht vervloeiend in den klaren, stillen tropennacht.

Sluiten