is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van 9 Juni 1902 (Staatsblad no. 87) tot regeling der pensioenen van de militairen der zeemacht (Pensioenwet voor de zeemacht 1902), met enkele aanteekeningen aan de gewisselde stukken en de beraadslagingen der beide Kamers der Staten-Generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de omstandigheden, waaronder de desertie plaats had, door Ons termen zijn gevonden om het hier bepaalde niet te doen toepassen.

2". Dubbel wordt geteld:

a. de tijd van verblijf in actieven dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën ;

b. de tijd van verblijf in actieven dienst tusschen de keerkringen buiten 's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën.

3°. Het dubbel-tellen van diensttijd wordt niet toegelaten waar het geldt diensttijd, bedoeld in artikel 12.

4n. Voor officieren van den geneeskundigen dienst alsmede voor militairen beneden den rang van officier wordt de diensttijd, doorgebracht in betrekkingen, bedoeld onder c van artikel 11, en in burgerlijke betrekkingen, bedoeld onder <1 van dat artikel, voor drie vierden berekend (1).

(.1) Omdat officieren van den geneeskundigen dienst

en onderofficieren en minderen recht hebben op het volle pensioen na 30 dienstjaren en in verband daarmede voor hen een pensioen naar gelang van dienstjaren geregeld wordt naar een dertigste van het volle bedrag, moeten deze 30 dienstjaren gerekend