is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van 9 Juni 1902 (Staatsblad no. 87) tot regeling der pensioenen van de militairen der zeemacht (Pensioenwet voor de zeemacht 1902), met enkele aanteekeningen aan de gewisselde stukken en de beraadslagingen der beide Kamers der Staten-Generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 47.

Bij overlijden van den titularis wordt het pensioen of de onderstand uitbetaald tot liet einde van het kwartaal, waarin het overlijden heett plaats gehad.

Artikel 48.

De termijnen van een pensioen of onderstand, welke niet zijn ingevorderd binnen een jaar na den eersten dag der betaalbaarstelling, worden niet meer uitbetaald.

Is de invordering achterwege gebleven gedurende vijf achtereenvolgende jaren, dan is het pensioen of de onderstand vervallen.

Wij behouden Ons voor, de titularissen, ilie dit mochten verzoeken, in het genot van hun vervallen pensioen of onderstand te herstellen. Dit genot zal alsdan ingaan niet het kwartaal, volgende op dat waarin het verzoek gedaan is.

mogelijk op vooruitbetaling der pensioenen — waartoe liet laatste lid van dit artikel in ieder geval de bevoegdheid openlaat — /ou worden aangestuurd, tiok de hoer van de Velde z[jn amendement weer in.

Vet van 9 Juni 1902

5*