is toegevoegd aan je favorieten.

Wet van 8 December 1902 (Staatsblad no. 208) tot uitvoering van artikel 75 der ongevallenwet 1901 (Beroepswet), met aanteekeningen aan de gewisselde stukken en de discussieën in de beide Kamers der Staten-Generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet zoo eisclite, en niet anders. Tegenover dengeen, die van de beschikking in beroep komt, is dus het bestuur der rijksverzekeringsbank de aangewezen persoonlijkheid, om den raad van beroep tot voorlichting te dienen, waardoor den rechter de zaak ook van een ander standpunt, dan dat van den in beroep gekomen persoon, wordt voorgedragen. Zoo kan de raad van beroep van twee zijden zijn licht verkrijgen, waardoor de waarschijnlijkheid van een objectief juiste uitspraak wordt vergroot.

In de gevallen waarin degeen, die de beslissing van den rechter heeft ingeroepen, een ander is, dan degeen, op wiens aanspraken de aangevallen beslissing van het bestuur der rijksverzkeringsbank betrekking heeft, zooals zich zal voordoen in de gevallen, voorzien in artikel 79, lid 2 en 3, en artikel 80 der ongevallenwet, is bovendien billijkheidshalve de belanghebbende van rechtswege als partij in het geding toegelaten.