is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van 8 December 1902 (Staatsblad no. 208) tot uitvoering van artikel 75 der ongevallenwet 1901 (Beroepswet), met aanteekeningen aan de gewisselde stukken en de discussieën in de beide Kamers der Staten-Generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachtens de bepalingen van het eerste en tweede lid van artikel 32 en van artikel 38 dier wet, de aangifte van het betrokken bedrijf, indien dit verzekeringsplichtig is, behoort plaats te hebben;

c. indien beroep wordt ingesteld ingevolge de bepaling van artikel 109 der Ongevallenwet 1901, de raad van beroep binnen wiens ressort de aanvrager zijne woonplaats heeft.

(1) Artikel 9b der ongevallenwet'1901 voorziet een geval, waarbij het ongeval in het buitenland plaats had. Yoor dat geval kan dus de regel, dat die raad van beroep bevoegd is, binnen wiens ressort het ongeval plaats heeft gehad, niet worden gevolgd.

Artikel 78.

Indien geen andere raad van beroep bevoegd is (1), behoort de zaak tot de kennisneming van den raad van beroep te Utrecht.

(1) Het artikel voorziet de mogelijkheid, dat aan een verzekerde een ongeval overkomt op eene plaats, niet ingedeeld in het ressort van eenigen raad van beroep, hetgeen natuurljjk door eene vergissing zou kunnen voorkomen. Daarenboven, het kon achteraf blijken, dat de competentie-regeling van artikel 77 niet volledig bleek. Daarvan zou nooit het gevolgmogen zijn, dat het in de ongevallenwet 1901 toegekend recht van beroep niet kon worden uitgeoefend.