is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van 8 December 1902 (Staatsblad no. 208) tot uitvoering van artikel 75 der ongevallenwet 1901 (Beroepswet), met aanteekeningen aan de gewisselde stukken en de discussieën in de beide Kamers der Staten-Generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 143.

Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip (1).

Zoolang de in artikel 23 bedoelde rooster nog niet door Onzen Minister van Justitie is goedgekeurd, wijst de voorzitter van den raad van beroep telkenmale de leden-werkgevers en leden-werklieden aan, die als leden van den raad van beroep zitting zullen nemen.

Bij de eerste vaststelling der ledenlijsten, na de invoering dezer wet, kunnen de artikelen 10, tweede lid, 13, 14, 17 en 18 door Ons buiten toepassing worden gesteld (2).

(1) Zie het kon. uesl. van 8 December 1902 (Stbl no 209), waarbij is bepaald, dat de beroepswet in werking zal treden op den tweeden dag na dien der dagteekening van liet staatsblad, waarin die wet geplaatst is.

(2) Van deze bevoegdheid is geen gebruik gemaakt.