is toegevoegd aan je favorieten.

De burgemeester hulp-officier van Justitie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de van tafel en bed of van goederen gescheiden echtgenoot van hein, tegen wien liet misdrijf is gepleegd, of diens bloed- of aanverwant, hetzij in de rechte linie, hetzij in den tweeden graad der zijlinie (artt. 316, 319, 324, 338, 353 W. v. Sr).

VIII. Afdreiging (art. 318 W. v. Sr).

IX. Het onttrekken van zijne eigen zaak of, ten behoeve van den eigenaar, onttrekken van diens zaak aan een ander, die daarop een recht van pand, terughouding, vruchtgebruik of gebruik heeft (art. 348 \V. v. Sr).

X. Inbreuk op eens anders auteursrecht (artt. 3496ts, 349<cr, 349quater \V. v. Sr).

XI. Misdrijven door de drukpers gepleegd, wanneer de aard van het geschrift of de afbeelding een misdrijf oplevert, dat alleen op klachte is vervolgbaar (art. 418, 419, 420, W. v. Sr).

XII. Eenige misdrijven omschreven in speciale wettten, als daar zijn: de arbeidswet, de veiligheidswet, de wet omtrent de vermogensbelasting, de wet tot heffing eener belasting op bedrijfs- en andere inkomsten.

Is degene, tegen wien een klachtmisdrijf is gepleegd, ouder dan 16 jaren, dan is hij bevoegd daaromtrent zelf eene klacht in te dienen 1), tenzij hij anders dan wegens verkwisting staat

1) Deze bevoegdheid tot klagen heeft hij ook omtrent een feit tegen hem gepleegd toen hij jonger was dan 16 jaren. Nadat de minderjarige 10 jaren is geworden, is zijn wettige vertegenwoordiger dan ook onbevoegd eene klacht in te dienen omtrent een feit tegen den minderjarige gepleegd vóórdat hij dien leeftijd heeft bereikt (arrest H. R. 15 October 18SH, W. v. h. R. 6561 ; conclusie AdvokaatUeneraal Gregory in tegeuovergestelden zin).