is toegevoegd aan uw favorieten.

De burgemeester hulp-officier van Justitie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«vuilnis, dan wel iets anders op de straat was geworpen. De «wetgever heeft dus tereelit uitdrukkelijk gewild, dat in het »proces-verbaal niet alleen de vermelding der overtreding, de »bekeuring, maar ook de aard en al de omstandigheden der »overtreding zouden worden vermeld.®

Ondanks de meeste scherpzinnigheid, de rijpste ondervinding, ontsnapt allicht aan het waakzaam oog van een verbalisant een omstandigheid, die van gewicht kan zijn en waaromtrent een nader onderzoek of nadere toelichting wcnschelijk schijnt.

Ook bij den met het onderzoek van strafzaken meest vertrouwden Ambtenaar kan dat het geval zijn. Dat wij in de Wet een middel, ook vroeger reeds in de praktijk bekend, daartegen vinden aangewezen, danken wij aan den onwil of een kwaad humeur van dezen of genen Hulp-Officier van Justitie.

Het sprak van zelf, en het was daarom dan ook gebruikelijk, dat, wanneer een den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht toegezonden proces-verbaal, — door een Burgemeester of een Commissaris van Politie opgemaakt, of bij hen ontvangen van een der Ambtenaren in art. 8, sub 1 en 7 vermeld, — eenige verbetering of nadere toelichting vereischte, de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie dat verbaal terugzond aan den Hulp-Officier, door wien het werd ingezonden, met beleefd verzoek de aangegeven verbetering daarin aan te brengen of te doen aanbrengen of noodige inlichtingen alsnog te verschaffen. In het algemeen werd aan dusdanig verzoek, men weet het, gaarne voldaan. Maar geen regel zonder uitzondering ; en zoo deden er zich nu gevallen voor, waarbij de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op zijn

£