is toegevoegd aan uw favorieten.

De burgemeester hulp-officier van Justitie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na het onderzoek plaatse hij het weer juist zóó, als het door hem werd gevonden. Is een afsluiting onmogelijk of levert de bestaande afsluiting niet genoegzame waarborgen, zoo doe hij die plaats en die goederen voorloopig zorgvuldig bewaken.

Wanneer het mogelijk is, voege de Hulp-Officier bij zijn proces-verbaal een platten grond, of een teekening van de plaats, van de meubelen, waarvan of waaruit de ontvreemding heeft plaats gehad, waarmede hij, gelijk ik bij ondervinding weet, den Rechter-Commissaris later een zeer grooten dienst zal bewijzen.

Blijkt aan het einde genoegzaam van den schuldige, en is deze onder het bereik der Justitie, een voorloopige aanhouding vol ge dan; waarvoor ik verwijs naar het daarover gezegde liiervoren op bl. 98 en vlg.

B. Brandstichting.

Indien, gelijk men zal ondervinden, het reeds moeilijk is alles aan te wijzen, waarop bij het ontdekken van doodslag, moord en diefstal de Hulp-Officier zal hebben acht te geven, die moeilijkheid doet zich in veel grooter mate hier gevoelen, waar van een onderzoek naar brand sprake is.

De aard van het misdrijf, de wijze en de tijd, waarop het zich openbaart, maakt veelal een onmiddelijk nauwkeurig onderzoek onmogelijk, omdat, natuurlijk, de eerste te nemen maatregelen moeten strekken, om het vuur te blusschen.

Het Wetboek van Strafrecht onderscheidt opzettelijke brandstichting en brcuul te wijten aan iemands schuld. Artt. 157 en 158 Sr.

In beide gevallen moet door den Hulp-Officier met de meeste nauwgezetheid onderzocht worden, of door den brand :