is toegevoegd aan je favorieten.

De burgemeester hulp-officier van Justitie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzoek bepalen aan zijn nuuu^rc.i —

lijk schuldigen. 1)

Het onderzoek op de personen der hnisgenooten is evenzeer onvermijdelijk; wanneer b. v. iemand in het holle van den nacht geheel gekleed wordt aangetroffen, bij zich hebbende eenige of al zijne kostbaarheden en misschien een belangrijke som gelds, zoo kan die omstandigheid vermoeden doen ontstaan van verdachten aard ; een nauwkeurige ondervraging

naar die omstandigheid is onvermijdelijk, want het bij zich hebben van geld en goed kan ook een zeer onschuldige reden hebben.

Stel, dat brand door onvoorzichtigheid ontstaat, door een slapende dienstbode b. v., en dat die uitbreekt, juist terwijl de meester thuis komt. Niets natuurlijker dan dat hij terstond zijn geld en geldswaarde zal trachten te redden, zoodat de Hulp-Officier hem met een en ander en geheel gekleed kan aantreffen.

Wat nu het onderzoek betreft in het aangetaste perceel zelf, het is onmogelijk dat geheel vooraf aan te geven. Echter zal het in het algemeen daartoe moeten strekken om te ontdekken, of de brand is ontstaan op een plaats, waar dienaar de inrichting en verdeeling van het huis niet kon worden verwacht, zoodat alzoo daar ter plaatse vuur noodwendig moet zijn aangebracht. Op die plaats vooral onderzoeke men, of ook daar voorwerpen, en daaronder brandbare stoffen, worden aangetroffen, die niet anders dan met een misdadig doel daar

kunnen zijn aangebracht.

Dat het ook hier noodig is, alles zoo lang mogelijk in denzelfden staat te laten, is insgelijks de meening van de Bosch Kemper.

»Wanneer,« zegt hij, »een geheel huis tot overtuiging zou

1 Zie hiervoor bl. 63 eu volg.