is toegevoegd aan uw favorieten.

De burgemeester hulp-officier van Justitie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarbij de Heer X van beroep — wonende te — den comparant machtigt om voor en namens hem aan ons in onze voormelde betrekking

of öf

te overhandigen, gelijk hij deed te doen de navolgende monalsnu, een door hem lastgever delinge klachte tegen Y. (of lasthebber) opgemaakte (volgt de klachte).

schriftelijke klachte tegen Y ter zake van —

Nadat de comparant ons nog namens zijn lastgever had ter hand gesteld een exemplaar van de courant (de afbeelding of de brochure) waarvan in de klachte gesproken wordt, heeft hij alhier na voorlezing en volharding

öf öf met ons geteekend. is deze klachte alleen door

ons 1) en niet door den comparant geteekend, verklarende hij nimmer schrijven geleerd te hebben.

Wij hebben daarna aan deze vastgehecht: a het authentiek afschrift der volmacht (of de schriftelijke volmacht of de akte in brevet), b de schriftelijke klachte en c de door den comparant overgelegde courant (afbeelding, brochure) en van dit alles, op den eed bij de aanvaarding onzer bediening afgelegd, opgemaakt en geteekend dit proces-verbaal ten dage en jare voorschreven.

1) Zie Art. 12, 3de lid. Wetboek van Strafvordering.