is toegevoegd aan je favorieten.

Proza, 1837-1845

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLAAUW BES, BLAAUW BES!

EEN

STUDIEBEELD LIT OSs VOLKSLEVEN.

Bilderdijk wenschte, in oen zijner veelvuldige verzuchtingen om den dood, in het stille graf to liggen, ten einde voor den iïaagschen straatkreet doof' te zijn. Ik ben te zeer van niuzijkalen zin misdeeld, 0111 te durven beslissen, of de schreeuwers der hoofdstad liet van die, welke onze hofstad doorkrijschen, in welluidendheid winnen; maar ik mag do Amsterdamsche keelklanken wel, en verbaas or mij over, hoe hot gehoor van onzen eersten dichter zijner verbeelding zoo zoor de wieken knotten kon. Verrees or dan, als zijn trommelvlies de pijnlijke aandoening had doorgestaan, verrees er dan, ten gevolge van dat met weerzin opgevangen woord, niet oen geheel ander tooneel voor ziincn geest, dan zijn studeercel aanbood ■ bragt het hem niet naar buiten, niet over in beemd ofbosch? Ik wil mij eerst op oenen der minst behagelijke kreten beroepen, 0111 later van diegene te gewagen, welke streelender gedachten op-