is toegevoegd aan je favorieten.

Proza, 1837-1845

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tien. Ter zijde van eene kist moge hot leven niet aanlagchen, moge liet ernstig zien — voor een oogenblik wordt de band. die dit aan het volgende bindt, aanschouwelijk, en onwillekeurig voert liet gebed tot God.

Ordelijk, als de overledene was geweest, hadden luttel uren den voogd in staat gesteld een oordeel over de nalatenschap te vellen; maar niet enkel om den wil liarer onbeduidendheid werden den vijftiger, bij het schiften der papieren, de oogen vocht. Eene kleinigheid herinnerde hem hunne eerste kennismaking te Leyden, waar beide in de regten hadden gestudeerd, Graevestein was een paar jaren later aangekomen dan Ten Have; maar de ernst van den jongen Gelderschman had dezen zelfs ouder doen schijnen dan den vrolijken Amsterdammer hoe vertrouwelijk hadden zij weldra zanien omgegaan. Het was een boeksken aanteekeningen van Graevestein's huishouding, dat die heugenis verlevendigde: — het lag voor leti Have open, hij doorliep liet. Daar vermeldden weinige cijfers het kleine kapitaal, waarover zijn vriend als ouderloos jongeling te beschikken had. toen hij de akademie verliet, toen hij zich als advokaat in de hoofdstad vestigde 1 en Have zag het jaartal, en dacht onwillekeurig, hoe algemeen men hem zeiven in dien tijd den toekomstigen erfgenaam eener tonne gouds had geacht! — " leen vierde van eene eeuw was het nog geleden, Graevestein sliep reeds den langen slaap, en wat was er van hem geworden? — Het blaadje annotatièn behoefde niet te worden omgeslagen, om den aankoop te vinden van het huisraad, voor het huwelijk zijns vriends vereischt, die Sophie Verburg waarlijk niet om haren bruidschat nam, als toeziende voogd wist hij liet: — doch hij dacht aan die voogdijschap niet. Op een der feesten, bij de heugelijke gelegenheid gegeven, had Ten Have voor de eerste maal zijns levens Maria Kortenhoef gezien, Marie, die zes maanden later zijne verloofde was

nen. Ter zijde van eene kist moge liet leven niet aanlagchen, moge liet ernstig zien — voor een oogenblik wordt de band. die dit aan het volgende bindt, aanschouwelijk, en onwillekeurig voert liet gebed tot God.

Ordelijk, als de overledene was geweest, hadden luttel uren den voogd in staat gesteld een oordeel over de nalatenschap te vellen; maar niet enkel om den wil liarer onbeduidendheid werden den vijftiger, bij liet schiften der papieren, de oogen vocht. Eene kleinigheid herinnerde hem hunne eerste kennismaking te Leyden, waar beide in de regten hadden gestudeerd, Graevestein was een paar jaren later aangekomen dan Ten Have; maar de ernst van den jongen Gelderschman had dezen zelfs ouder doen schijnen dan den vrolijken Amsterdammer hoe vertrouwelijk hadden zij weldra zanien omgegaan. Het was een boeksken aanteekeningen van Graevestein's huishouding, dat die heugenis verlevendigde: — het lag voor len Have open, hij doorliep liet. Daar vermeldden weinige cijfers het kleine kapitaal, waarover zijn vriend als ouderloos jongeling te beschikken had. toen hij de akademie verliet, toen hij zich als advokaat in de hoofdstad vestigde len Have zag het jaartal, en dacht onwillekeurig, hoe algemeen men hem zeiven in dien tijd den toekomstigen erfgenaam eener tonne gouds had geacht! — " leen vierde van eene eeuw was het nog geleden, Graevestein sliep reeds den langen slaap, en wat was er van hem geworden? — Het blaadje annotatièn behoefde niet te worden omgeslagen, om den aankoop te vinden van het huisraad, voor het huwelijk zijns vriends vereischt, die Sophie Verburg waarlijk niet om haren bruidschat nam, als toeziende voogd wist hij liet: — doch hij dacht aan die voogdijschap niet. Op een der feesten, bij de heugelijke gelegenheid gegeven, had Ten Have voor de eerste maal zijns levens Maria Kortenhoef gezien, Marie, die zes maanden later zijne verloofde was