is toegevoegd aan uw favorieten.

Proza, 1837-1845

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan onderwerpen zou ontbreken? dat onze aristocratie — zoo die van geboorte als die van geld onze patriciërs zeg mij niet dat dit eene reminiscentie van vóór 119.> is — onze degelijke, burgerlijke huisgezinnen, wier hoofden gedurende vijf of zes geslachten achtingwaardige kooplieden waren, — onze effecten-handelaars en de luchtvel-lievelingen, die aan hunnen hemel maandelijks blinken en ondergaan, hem niet overvloed van stof zouden opleveren? Het is waar, hij zoude in elk dier kringen moeten omgaan, ten einde die standen dóór en dóór te kennen; menschenkennis moest zijn grootste schat, menschenvrees zijn geringste zwak wezen: de beschuldiging, waarmede de kleingeestigheid elk talent van dien aard zoude ontmoedigen: „gij hebt portretten geleverd!" moest hij voor de vleijendste lofspraak houden. Doch is het dan zulk een alle daagsch sieraad, de lauwerkrans, welken Ihalia 0111 het hoofd van haren echten priester vlecht? Vleit er u niet mede. blijspeldichters! die, om uw gehoor te doen lagchen, uwe toevlugt neemt tot karakters, aan het dolhuis ontstolen; leert van Scribe natuurlijk zijn; maar waarlijk, ik vergat, dat men dichter geboren en niet gemaakt wordt; ge ziet, dat ik nog een man van de vorige eeuw ben. Veelligt hebt ge buitendien mijnen ouderdom reeds uit mijne praatzucht geraden, ik stelde uw geduld te lang op de proef: de 1'arijsche bentgenooten zullen dadelijk voor u optreden.

Een der merkwaardigste personaadjes uit den hoop is Oscar Kigaut, de advocaat, die in het dagblad ten koste van Edmond de Varennes geprezen werd, zijn schoolmakker; een vriend, dien Edmond sedert uit het oog verloren heeft, en welken hij, nadat zijn bezoek bij M>'. de Montlucar tot eene volslagen breuk heeft geleid, ontmoet. Oscar, de rijke Oscar, lacht hem over zijne werkzaamheid uit, biedt hem geld aan en vraagt hem, als Edmond dit weigert, wat hem scheelt?