is toegevoegd aan je favorieten.

Proza, 1837-1845

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I»ie woorden van den boekhandelaar zijn ook te onzent wet m toepassing gebragt; zelden echter met goed gevolg, want liet publiek ziet u op ons klein tooneel zoo spoedig in de kaarten! — I)e geneesheer leidt het gesprek op de keuze van eenen vertegenwoordiger, dewijl het ontbijt zich nog altijd laat wachten, omdat al de gasten nog niet gekomen zijn. Het schijnt mij een meesterlijke trek van Scribes vernuft toe, dat hij juist op dit oogenblik, waarin Edmond geheel verwachting is, de zwarte zijde der bentgenooten doet uitkomen ; Bernardet zegt, dat het sluiten van een aanvallend en verdedigend verbond met hen de voorwaarde is, waaronder zij hem opnemen.

saint-estève.

Wij zullen uwe vijanden aanvallen, zoo in poëzij als in proza bernardet.

Mits dat gij het op uwe beurt de onzen doet; wanneer gij, bij voorbeeld, in eenige geruchtmakende zaak, — het is mij hetzelfde hoe, — middel vindt een uwer confrères beet te nemeu, op wien ik het geladen heb ...

edmond.

\ ergun ... Mijnheer!...

(Oscar komt weder binnen en plaatst zich bij Edmond).

bernardet.

Een onbeduidend advokaat... die zich vermeten durfde mij in een zijner pleidooijen aan te vallen en te bespotten . . . een verbeten mensch... een man, dien niemand kent ... die Edmond de Varennes heet.

oscar (zachtkeus tot Edmond).

Zw'jg! •; • ik had hem uwen naam niet gezegd; gij bemerkt, dat hij, dit punt uitgezonderd, wèl jegens u gezind is... 11a!...