is toegevoegd aan uw favorieten.

Administratie en handelskennis voor vrouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De acte moet geheel of gedeeltelijk worden ingeschreven in registers ter griffie van de arrondissements-rechtbank van de plaats, waar de vennootschap is gevestigd en moet alle bizondere bepalingen bevatten, door de vennooten gemaakt; b.v. Naam, beroep en woonplaats der vennooten;

Opgave der firma, met aanduiding, of de vennootschap is algemeen, dan wel, of zij zich tot een bizonderen tak van koophandel bepaalt, en in het laatste geval,tot welken tak; Eventueele aanwijzing der vennooten, die uitgesloten zijn van het recht tot teekening der firma;

Het tijdstip, waarop de vennootschap begint en za! eindigen ;

Het kapitaal, waarvoor elk der firmanten deelneemt; De winstverdeeling.

Een uittreksel der acte moet bekend gemaakt worden in de Staatscourant en in een ander dagblad.

Elk der vennooten is hoofdelijk of solidair verbonden tegenover derden voor zaken, de vennootschap betreffende. De hoofdelijke aansprakelijkheid der vennooten beteekent, dat ingeval iemand een vordering heeft op de vennootschap, de crediteur de keus heeft, wien hij wil aanspreken om betaling en op elk der debiteuren het geheel of zooveel als hem goeddunkt, kan verhalen.

Heeft nu een der vennooten de geheele schuld betaald of meer dan op zijn aandeel komt, dan kan hij dit meerdere weer verhalen op zijn mede-debiteuren.

We zien dus, dat bij een vennootschap onder een firma de vennooten niet alleen risico loopen voor de bedragen, waarvoor zij hebben deelgenomen, maar zij zijn met hun geheele vermogen aansprakelijk voor de schulden der vennootschap. .... , . Wat de winstverdeeling betreft, die is bij contract geregeld, maar ingeval een der vennooten geen geld, maar arbeid of nijverheid heeft ingebracht, en er vooruit niets anders is bepaald, zal zijn aandeel in de winsten en verliezen gelijk zijn aan dat van den vennoot, die het minste geld heeft ingebracht.