is toegevoegd aan uw favorieten.

Administratie en handelskennis voor vrouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geldschieter, die de fondsen als onderpand ontvangt, verbindt zich, op de vervaldagen der rente, de coupons af te geven aan den geldnemer, die immers de eigenaar der effecten is.

De geldnemer moet zorgen, dat de waarde van het onderpand steeds eenige percenten hooger is dan de voorgeschoten som. Deze overwaarde heet surplus.

De geldschieter ontvangt voor het leenen van het bedrag een vooraf vastgestelde rente.

De geldnemer kan de prolongatie ook wel binnenstijds aflossen, maar het minimum aantal dagen rente, dat hij vergoeden moet, is 15. Wenscht hij een prolongatie niet te verlengen, dan moet hij den geldschieter hiervan op den vervaldag kennis geven; verzuimt hij dit, dan wordt de post geacht, voor een maand verlengd te zijn.

Bij gecontinueerde posten is bij opzegging geen minimum van 15 dagen rente verplicht, maar wordt het juiste aantal dagen berekend van af den dag van verlenging. De geldschieter kan een gesloten prolongatie niet binnen een maand opvragen.

Wenscht hij ze niet te verlengen, dan moet hij den geldnemer daarvan kennis geven den dag vóór den vervaldag.

Aan hetgeen ik heb verteld omtrent vennootschappen van koophandel wil ik nog het volgende toevoegen. De coöperatieve (samenwerkende) vereeniging heeft ten doel de bevordering van de stoffelijke belangen der leden, b.v. door gemeenschappelijke uitoefening van hun bedrijf, door aankoop in het groot van levensmiddelen, om die in het klein aan de leden te verkoopcn, of door het verstrekken van voorschotten of crediet.

Het is niet uitgesloten, dat de coöperatieve vereeniging haar werkkring ook tot derden uitstrekt, die natuurlijk niet deelen in de winsten der vereening.

In- en uittreding der leden is toegelaten, zoodat er van een vastgesteld bedrijfskapitaal geen sprake kan zijn. Zoodra een lid uittreedt, krijgt hij zijn inleggeld terug.