is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te 's Gravenhage

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doopsgezinden'). Na zes maanden op liet kasteel te oerden gevangen te zijn geweest, Avaar men hoopte dat ze tot bekeering zou komen, werd zij, omdat ze verklaarde bij hare belijdenis te blijven, den IS"1611 Nov. 1527 naar den Haag teruggebracht en daar den 18den voor den stadhouder en 't Hof verhoord. In de daarop volgende dagen kree£r ze in haren kerker veel bezoek. Hare rechters hadden innig medelijden met haar en verschoonden baar van de pijnbank. Ook andereu betuigden haar hunne deelneming. Behalve een paar monniken kwamen twee vrouwen tot haar, van wie de eene „wt simpelheyt" (in eenvoud en oprechtheid) haar beklaagde. Toen haar vonnis haar was voorgelezen, sprak ze: „lek bidde u alle oft ick yemandt misdaen ofte vertoornt hadde, dat ghy my dat vergheven wilt." Op liet schavot „stont daer een bv, die sprack tot AYeynken (doelende op 't geen zij zooeven tot haar rechters had gesproken) seggende: „Moeder, keert u om tot den volcke ende bidt ze oft ghy yemant vertoornt liadt, dat sy 't u vergheven." Dat deed zij. Daarop sloeg de beul de hand aan den doodelijken strik, en zoo gaf zij den geest.

Zou er nu onder al de getuigen van Wexdelmoet's ongeveinsd geloof en vergevensgezindheid, volhavding en overgave, niet deze of gene zijn geweest, een rechter, een vrouw, een dienaar, iemand uit het volk, die er iets van in zijn hart bewaarde en later besloot zich bij de nieuwre secte te voegen ?

Gewis zullen velen in den Haag zich toen nog de uitvaart van Pistorius hebben herinnerd, met al wat pas twee jaren geleden daarbij had plaats gehad, het verheven antwoord en 't roerend gezang van zijne geloofsge-

1) Men leze wat daarvoor is aangevoerd door de Hoop Scheffek in zijne Gesch. der Kerkhervorming. bl. 582.