is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te 's Gravenhage

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nooten voor het tralievenster van de gevangenpoort, liet aanheffen door hemzelven van den 318ten psalm, zijne luid uitgesproken bede om vergeving, zijne woorden van stille onderwerping in den vreeselijken doodstrijd. Immers eene onafzienbare menigte was op de plaats rondom het schavot van dien eersten martelaar in Holland vereenigd en had in ademlooze stilte naar de statige tonen van het kerklied, die uit den kerker weerklonken, geluisterd. Zij was er te dieper door ontroerd, naarmate zij 't er zekerder voor hield, dat hen, die door dat gezang de uitvaart van Pistorius verheerlijkten, reeds morgen ook de vuurdood wachtte. Echter hebben ze dien niet ondergaan. En waardoor niet \ Doordat deze strafoefening zulk eene diepe verslagenheid had verwekt, «lat alleen de gedachte aan eene herhaling* daar-

w O

van bijkans ieder met afgrijzen vervulde, 't Hof gruwde er van. Zelfs de inquisiteurs neigden tot verschooning. Nog klonk hun het Te Deum der gevangenen in de ooren; ze achtten 't bedenkelijk dezen in de gelegenheid te stellen tot het betoonen van denzelfden geloofsmoed als Pistorius, want zij vreesden den invloed daarvan op het volk ').

Nu sprak men toen — Pistorius onderging den dood 15 Sept. 1525 — nog bijna alleen van Evangelischen, Sacramentisten, Lutheranen. Doch sedert Wbndelmoet haar offerande gedaan had, en vooral na 1530, als de Sacramentisten door de vervolging bedreigd naar een veilige schuilplaats begonnen om te zien, was er een groote verandering in de denkbeelden gekomen. Duizenden hervormingsgezinden in den lande sloten zich aan bij de Anabaptisten, die alom sterk ijverden voor de verbreiding hunner leer. Wie dan ook na dat jaar in den Haag op last van 't Hof zijn gepijnigd, geworgd, verbrand, be-

1) Ik haal hier woorden aan van de Hoop ScntFFF.it, t. a. p. bl. 388 en 31)0.