is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te 's Gravenhage

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. om aan de executeuren te bezorgen en ter liand te stellen een dubbel extract authentiek uit liet resolutieboek van de ouderlingen en diakenen en den verderen kerkeraad der Leidsclie gemeente, waaruit blijkt, enz.

Men ziet, de zaak was door David Koster en zijne executeurs goed in kalk en cement gezet, wat bier dan ook zeer noodig was. Zij kwam, dank zij de welwillende medewerking van den Leidschen kerkeraad, uitstekend in orde. En deze heeft zich in de opvolgende geslachten voorbeeldig van de vrijwillig op zich genomen taak gekweten. Hij droeg zorg voor de hem toevertrouwde nalatenschap der gestorven Haagsche gemeente als voor de belangen zijner eigene, en dit gedurende al de 13U jaren dat zij in het graf lag, zonder uitzicht dat ze ooit weer uit de dooden zou opstaan.

Leiden hield volgens belofte de kerk „in 't lïozenkransje" als een monument, gesticht op de grafsteden der oude martelaren, in stand, ging voort de enkele armen te ondersteunen, en beheerde de goederen alsof het ieder uur ter verantwoording van zijn rentmeesterschap kon worden opgeroepen.

En daarom behoefde Leiden dan ook niet te schrikken, maar kon het zich dankbaar verblijden, toen tegen alle hoop in eindelijk de dag der herleving voor de Haagsche gemeente aanbrak.

Hare herleving.

Vóór vele jaren werden uit Egypte enkele graankorrels naar Italië overgebracht, die een landman 35 of 40 eeuwen vroeger had opgelegd. Men wierp ze in den grond, en de kracht, die deze kleine korrels zoo lang bewaard hadden, ontwaakte in leven en groeide tot tarwe op. Zoo was