is toegevoegd aan uw favorieten.

Het wezen der schoonheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar de lijn bindt zich aan hot motiet', aan de voorstelling; het motief heeft karakter. Het karakter wekt bij ons stemming: ook het physiek genot, de lijn gebonden met het motief, wekt bij ons de stemming van het motief. Hier vereenigen zich liet physiek genot met het ethische element der voorstelling; dit zal ik later bij natnurkarakter behandelen.

De kleur moet door middel van het oog onveranderlijk en vast voorgedragen worden

o o

Het oog is vatbaar voor verscheidene kleuren en wel zoo, dat er bepaalde deelen vatbaar zijn voor bepaalde kleuren. \\ anneer van een der deelen meer inspanning geeischt wordt, dan van een ander deel. vermoeit het sneller en wordt het onvatbaar voor de kleur. Wanneer een deel van het oog door vermoeidheid onvatbaar is geworden, wordt de arbeid overgenomen door het deel, dat er vlak naast ligt. en dat is. wanneer rood de kleur is. het deel dat alleen geschikt is om groen over te brengen: zoo wisselt, wanneer het geheelegezichtsveld door een rood wordt ingenomen, dit telkens in groen.

Kleurenonrust is dit en liet bewustzijn oischt rust, kleurenrust.

Wij moeten dus, wanneer wij eene kleur gestadig willen laten zien, de andere deelen van het oog arbeid geven, zoodat zij nooit den arbeid van liet andere deel kunnen overnemen. Daarom zien wij rood rustig, wanneer het met groen verschijnt-

Daar het oog, in het geheel genomen, vatbaar is voor drie kleuren, rood. blauw en geel. is volkomen kleurenrust alleen te bereiken met drie kleuren, en zóó, dat in verhouding met hunne kracht, elk deel van het oog in gelijke mate gevangen is. Gratie van kleur is dus physiek genot: in elk schilderij moet gestreefd worden naar het verschijnen van geel. rood en blauw. De staat is volkomen, wanneer de indruk het oog den arbeid geeft, waar de bouw van het oog voor aangelegd is.

Nu geeft de kleur door haar toon, of lichtsterkte en soort ons eene stemming. Ook het motief, dat ons de kleuren schenkt, geeft ons eene stemming. Doch de stemming van