is toegevoegd aan je favorieten.

Het geloof van den nieuwen mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid der wereld is geen gerechtigheid, en de liefde der wereld is geen liefde. Ja, de groote vernieuwing der menschen van onzen tijd is een vernieuwing in hun menschelijkheid zelf, in hun zedelijke waardeschatting. Zij verachten de oude moraal en eischen een nieuwe moraal, zij eischen nieuwe deugd, nieuwe gerechtigheid, nieuwe lietde. Zij zeggen met Zarathustra: De mensch is iets, dat overtroffen moet worden; gelijk de mensch van nu zich ontwikkeld heeft uit lagere diersoorten, zoo moet uit den mensch, die thans bestaat, een hooger wezen geboren worden, dat boven den mensch van nu uitsteekt en toch zijn menschelijke afkomst niet verloochenen kan, zooals de mensch van nu zijn dierlijke natuur niet oprecht ontkennen kan. De Koningsmensch moet komen, want heel de levende menschheid wil hem scheppen. En dit zal zijn roeping zijn: te belichamen in zijn eigen persoonlijkheid de nieuwe moraal. Zijn gedachten en woorden en daden zullen de andere menschen leeren, dat er nog hoogere menschenadel is, dan de adel van den plicht. Hij zal klank en kleur geven aan het nieuwe geloof, dat reeds fluistert in vele harten : er is geen goedheid buiten natuurlijk geluk, en er is geen slechtheid buiten miskenning van natuurlijk leven.