is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geloof van den nieuwen mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

versleten recht van deftigheid en macht, eerbiedigen de genade der natuur, de echtheid der natuur. En ontelbare menschen, die waardig willen gehoorzamen als waardig bevolen wordt, danken hen en hebben hen lief.

Ik noemde u nog een teeken des tijds, dat de komst van een koninklijk menschengeslacht voorspelt. Over dit teeken moét ik hier spreken, want 't is de diepste vernieuwing der menschheid: 't is het eerherstel aan de menschelijke liefde. Alle nieuwe bezielde moralisten, en niet 't minst zij, wier namen ik reeds met eerbied neerschreef, klagen en juichen hun schoonste emoties uit, als zij spreken over menschelijke liefde, en niet alleen over liefdadigheid, maar vooral over de erotische liefde, de diepst-scheppende macht in den mensch, die de toekomst baart en die leeft in ieder menschelijk scheppingswerk.

Er is een tijd geweest, dat men over erotische liefde niet spreken mocht. Men zweeg daaro\ er, zooals men zwijgt over schandelijke dingen. Nu is 't gelukkig heel anders geworden. Nu is aangebroken het eerherstel voor onze menschelijke fiefde. Overal verheffen zich stemmen, die eerlijk