is toegevoegd aan uw favorieten.

De stadhouders van Friesland uit het Huis van Nassau

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERNST CASIMIR.

„Constant".

De onverwachte dood van den algemeen beminden Stadhouder bracht de gewesten, waarover hij gebood in geen kleine ongelegenheid. „Wie zal hem opvolgen?" werd alom gevraagd, eene vraag, die zeer zeker gewettigd was, daar Willem Lodewijk geen erfstadhouder was geweest. Indien Prins Maurits politieke eerzucht had gekend, zou het hem niet veel moeite gekost hebben tot opvolger van zijn neef gekozen te zijn. Velen toch in Friesland, zoowel als in Groningen en Drente, dachten er over zulks te doen om daardoor den Prins te eeren en hem tevens meer macht en aanzien te bezorgen. Ook zou het monarchale stelsel er bij zijn gebaat.

Groningen en ook Drente gingen er inderdaad toe over; Friesland bleef evenwel den jongeren tak van het Huis van Nassau „constant" en benoemde in de vergadering zijner Staten van 3 Augustus 1620 Ernst Casimir tot opvolger van den overleden stadhouder, zijn oudsten broeder.

Het deed zulks uit eerbied voor Willem Lodewijk, in het vaste vertrouwen tevens, dat Ernst Casimir wiens zinspreuk het enkel woordeken „constant" d. i. standvastig was, en die in zoo menig opzicht als