is toegevoegd aan uw favorieten.

De stadhouders van Friesland uit het Huis van Nassau

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HENDRIK CASIMIR II.

scheen zij haren ondergang nabij, vooral daar binnenlandsche verdeeldheden en twisten den staat schokten en beroerden.

Ook Friesland werd zeer bedreigd, toen de bisschop van Munster, door Engelsch goud gesteund, zich van het oosten der republiek meester maakte, de meeste sterkten in Overijsel zich lafhartig overgaven en zelfs Koevorden, de sleutel van Groningen, bezweek. Spoedig waren alle grensforten, behalve het sterke Bourtange in zijne macht en reeds den 9en Juli, stonden door den verrader Johan Schuylenburgh geleid, de Munstersche troepen voor Groningen.

Nauwelijks was de inneming van Koevorden te Leeuwarden vernomen, of een algemeene ontsteltenis verspreidde zich onder de burgerij. In plaats van de handen ineen te slaan, nu het vaderland werd bedreigd, werden allerlei grieven, zoowel tegen de stads- als landsregeering ingebracht, week het vertrouwen in de regenten, en het volk nam zulk een dreigende houding aan, dat er groot gevaar voor opstand bestond.

Om dit te voorkomen, riep de stedelijke raad tegen den elfden de afgevaardigden der verschillende steden te Leeuwarden bijeen en de predikanten der geheele provincie vermaanden het volk tot rust en kalmte. Om met elkander te overwegen, wat in deze kommervolle tijden moest worden gedaan, gaven zij gehoor aan de uitnoodiging van de classis Leeuwarden om met de stedelijke besturen samen te werken ten einde voorstellen te beramen tot handhaving van orde en rust. Honderd vijftig bedienaren des Woords vereenigden zich te Leeuwarden en trokken den 12en in plechtigen optocht naar 't Landshuis om bij monde