is toegevoegd aan uw favorieten.

De stadhouders van Friesland uit het Huis van Nassau

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAN WILLEM FRISO.

„Gedachtig aan den voorvaderlijken roem".

„Als sulx in verleden tyden in gelycke droevige gelegenheit geschiet en gepractiseert" was, benoemden de Staten van Friesland na het overlijden van Hendrik Casimir II diens gemalin, Amalia van Dessau, tot voogdes over haren minderjarigen zoon, die in alle waardigheden en bedieningen van zijn vader werd gesteld.

Jan Willem Friso, den 4en Augustus 1687 te Dessau geboren, had toen nog slechts den leeftijd van 8 jaar bereikt en, vlug van verstand, handig van oordeel, oprecht van hart, met een gelukkig geheugen begaafd, edelmoedig en onbaatzuchtig, bezadigd en opgeruimd, boezemde hij de schoonste verwachtingen in voor de toekomst.

Groote zorg werd er voor zijne opvoeding gedragen, en alles aangewend om den gunstigen aanleg van den knaap te ontwikkelen. Hij leerde, behalve Nederlandsch, Fransch en Duitsch, welke talen hij later zeer gemakkelijk sprak, Latijn, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, vestingbouwkunde en heraldiek. Tevens werden de lichaamsoefeningen niet verzuimd, maar dermate beoefend, dat de jonge prins