is toegevoegd aan uw favorieten.

De stadhouders van Friesland uit het Huis van Nassau

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILI.EM KAREL HENDRIK FRISO.

in Holland ontvangen. Dit gewest haastte zich den Engelschen gezant de geheime mededeeling te doen, „vastelijk geresolveerd te blijven bij de tegenwoordige forme van regeering, en te verwachten, dat Z. M. wel zal willen afzien van dit huwelijk: zijnde hun eenige doel te conserveeren de harmonie met Engeland, binnenlandsche oneenigheden voor te komen en de vrije staatsregeering te bevestigen op den voet der laatste dertig jaar".

Intusschen werden in Engeland allerlei toebereidselen gemaakt om den Prins te ontvangen en werd Z. H. den 25en Juni zelfs tot ridder van den Kousenband verheven in plaats van wijlen den hertog van York, oom des konings. De heer Anstins, eerste wapenheraut, werd naar de Nederlanden gezonden en begaf zich, alhier aangekomen, met den buitengewonen gezant Finch naar den Prins, om hem in naam des konings met de gewone plechtigheid met deze orde te omhangen.

Ook bij deze gelegenheid toonde de Friesche stadhouder zich man van karakter, godvruchtig en ijverig protestant. Hoe schitterend de St. Joris (een prachtige onyxsteen aan een blauw lint) de driehonderd brillanten, die het devies omlijstten en het ordeteeken zelf, dat uit dertien der fraaiste en grootste edelgesteenten bestond, ook waren — ten koste van het beginsel mocht deze hooge onderscheiding niet verkregen.

Hij onderteekende de vastgestelde statuten der orde slechts met het voorbehoud: voor zoo verre die statuten kunnen en moeten worden waargenomen, en dezelve met onze beleden wordende Religie en Gods Woord niet strijdig zijn, en de Rechten en