is toegevoegd aan je favorieten.

Graaf von Zeppelin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'n ballon-kanon geëxposeerd door Erhard van Dusseldorf. Wellicht zullen er ballon-konnen kunnen worden geconstrueerd, waarmede '11 hoogte van 1 500 meter kan worden bereikt.

Tot op den huidigen dag is er nog geen enkel in geslaagd dit te doen. Op 'n hoogte van 1500 tot 2000 meter kan 'n luchtschip nog nauwkeurige waarnemingen verrichten zonder veel gevaar van storing door '11 vijand van omlaag. Volgens majoor Moedebeck's meening als expert, zou 'n luchtschip vanuit zulk 'n hoogte met gemak op 'n vijandelijke batterij kunnen vuren en waarschijnlijk ten minste 30% der onder vuur genomen batterij vernielen. Bij den landoorlog heeft de aëronaut altijd dit voordeel boven de artillerie, dat hij n.1. op veel dichter afstand kan vuren. Dikwijls zal hij in staat zijn z'n torpedo's op 'n hoogte van 500 meter af te zenden. Duisternis, mist en betrokken lucht zullen hem dikwijls in staat stellen, zonder zichzelf aan gevaar bloot te stellen, bijna onmiddellijk over z'n vijand heen te zweven, n Werkelijk heldere, wolkelooze hemel is zeldzaam. Bij 'n zuiver wolkeloozen hemel kan het luchtschip z'n prooi boven 'n hoogte van 2000 meter met volmaakte veiligheid voor zichzelf bereiken. Bij bewolkte lucht zou 'n tocht door de lagere wolkengebieden met bij tusschenpoozen plaatshebbende neerdalingen voor verkenningsdoeleinden zonder gevaar kunnen plaatshebben. De groote luchtvloten zouden verder kleinere luchtschepen moeten uitzenden om den vijand te verkennen. Zoodra deze laatsten door middel van draadlooze telegraphie de nadering van den vijand berichten, zouden de groote slagvoten, onder bescherming der duisternis, de gewenschte positie kunnen innemen. Met behulp van zoeklichten zouden zij des nachts 'n batterij of bivak kunnen bevuren en vernielen, zonder zichzelf aan gevaar bloottestellen.

'N LUCHTVLOOT-AANWAL BIJ DEN AANBREKENDEN DAGERAAD.

De vroege dageraad biedt eveneens menige gelegenheid aan voor '11 plotselingen aanval. Overdag bewegen