is toegevoegd aan je favorieten.

De moderne wetenschap en het anarchisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heroën en wetgevers der menschheid in den loop der geschiedenis niets hebben ingevoerd, wat niet reeds tevoren ontwikkeld was geworden door het recht der gewoonte. Juist de besten onder hen hebben niets anders gedaan dan de instellingen van het laatstgenoemde te formuleeren en te sanktioneeren. Maar anderzijds heeft een groot aantal vermeende weldoeners te gelijkertijd de poging gedaan die instellingen van het gewoonterecht, die de vorming van een persoonlijke autoriteit verhinderden, te vernietigen of ze te handhaven op een wijze, die hun persoonlijk voordeel of het belang hunner kaste dienden.

Reeds in het grij/.e verleden, verloren in de nevelen der ijsperiode, leefde de menschheid in maatschappijen. En daarin werd een geheele reeks gebruiken en godsdienstig in acht genomen instellingen gevormd, die een leven in gemeenschappen mogelijk maakten. En later in den loop der ontwikkeling van het menschengeslacht heett dezelfde scheppende kracht der anonieme „massa" overeenkomstig de afwisselende voorwaarden altijd nieuwe vormen gevonden voor een maatschappelijk leven, vooreen wederzijdsche hulp en voor een verzekering van den vrede.

Anderzijds bewijst de moderne wetenschap dat de wet, welke haar oorsprong ook mag zijn hetzij van goddelijken oorsprong, hetzij een bewijs van slimheid van 'n wetgever nooit iets anders g,;daan heeft dan de reeds bestaande gebruiken een vastheid, een kristallisatie in duurzamen vorm of in elk geval een uitbreiding te geven. Maar hieraan voegde zij steeds eeuwige nieuwe regels bij de gevolgde gebruiken, die in het belang waren van de minderheid der gewapende rijken en krijgslieden, regels die de eerste aanleiding vormden voor de instellingen van een ongelijk recht en van een slavernij.