is toegevoegd aan je favorieten.

De moderne wetenschap en het anarchisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatste geval was echter de schadeloosstelling zoo hoog, dat zij levenslange slavernij beteekende. Het denkbeeld, dat ten grondslag lag aan deze onderscheidingen, was ongetwijfeld dit, dat de familie van een vorst in haar opperhoofd veel meer verloor dan de familie van een gewoon vrijman. Bijgevolg had de eerste recht op een hooger schadeloosstelling dan de laatste. Maar terwijl men dit gebruik toen tot wet verhief, grondvestte daardoor voor altijd het wetboek een scheiding der menschen in verschillende klassen en dit op zulk een volkomen wijze, dat wij er ons tot nu toe nog niet aan hebben kunnen ontworstelen.

Hetzelfde geldt voor de wetgeving van eiken tijd tot op heden toe — het beginsel der onderdrukking werd uit de voorafgaande eeuw door de wet steeds op de volgende tijden overgeplant; de vorm van onderdrukking van het Perzische keizerrijk ging over op Griekenland; die van Macedonië op Rome; de methode van onderdrukking en de wreedheid van het Romeinsche rijk en van de Oostersche tirannieën gingen op de jeugdige, nog in wording zijnde barbaarsche staten en op de christelijke kerk over. Door middel van de wet legt het verleden boeien aan de toekomst aan.

Alle waarborgen van bescherming, waaraan het leven behoefte had in de maatschappijen, al de verschillende vormen van het maatschappelijk leven in den stam, in de dorpsgemeenschap, in de middeneeuwsche stad, alle vormen voor de betrekkingen tusschen de stammen en later der stads-republieken onder elkander, die tot grondslag dienden voor een later volkenrecht alle vormen van wederzijdsche hulp en van handhaving van den vrede — met inbegrip van gerechtshof en jury werden geschapen door het scheppend genie der naamlooze