is toegevoegd aan je favorieten.

De moderne wetenschap en het anarchisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst te bepleiten waarin de „menschheid" de eerste godheid is.

liet woord „positief' heeft voor hem de volgende oorspronkelijke beteekenis. Conite stelde vast, dat alle menschelijke weten begint met theologische beschouwingen (de mensch houdt den donder voor de stem van den toornenden Godi, dan overging tot metafvsische beschouwingen die een abstrakte kracht in de verschijnselen aannemen en eindelijk eindigde in het positivisme, dat zonder te letten op alle oorzaken en gevolgen, zich alleen ophoudt met de formuleering van wetten, die de opeenvolging der verschijnselen betreffen.

Darwin, Charles (1809 '82), de meest bekende natuurwetenschappelijke man uit onzen tijd. Ken voorganger zijner denkbeelden was Jean Kamarck. Hij voltooide de theorie van de afstamming der soorten, volgens welke alle planten en dieren afstammen van eenige weinige, misschien slechts van één oervorm. De verschillende modifikaties kunnen teruggebracht worden op het beginsel der natuurlijke teeltkeus in den strijd om het bestaan. Ken kompleete uitgave zijner werken verscheen bij gebr. Cohen, zeer verrijkt met de noten van dr. Hartogh Heys van Zoutcveen.

Encyklopedisten zijn de grondvesters, medewerkers en uitgevers der groote Fransche Kncyklopedie (1751 i. De uitnemendsten onder hen waren d'Alembert en Diderot. Dit werk was van groote beteekenis, daar het niet alleen alle menschelijke weten trachtte te omvatten en geschiedenis, natuurwetenschap, wiskunde, kunst en letterkunde met dezelfde onpartijdigheid behandelde, maar omdat het ook het gemeenschappelijk orgaan was voor de vooruitstrevende ongodsdienstige gedachtenwereld van Frankrijk in de XVIII'1' eeuw. De naam