is toegevoegd aan je favorieten.

Ole Tuft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overvallen en hem in zijn beroep bespotten? Niet alleen hem bespotten, maar den spot drijven met God-zelf?

Terwijl Ole Tuft deze dingen overdacht, zag hij een wonderbaar licht en in dat licht verhief zich een grootsche gestalte ginds aan de overzijde van den fjord, ver, ver van hem af. Hij lag met zijn aangezicht in het gras gedrukt, maar hij gevoelde het licht op zijn achterhoofd. Daar hoorde hij een zachte stem, en dit gefluister vulde de geheele ruimte tusschen daarginds en hier: „Wat hebt ge van mij gemaakt?"

O, hoe was hij verpletterd! Hoe drukte hij zich nog vaster tegen den grond! Ja hij wist het nu, waarom het scherpe mes der smart de zieke gedeelten uit zijn hart had gesneden! Hij werd vandaag overwonnen, omdat hij daar had gestaan als een leugenaar. „Ge zult geen vreemde goden hebben voor mijn aangezicht!"

„Neen, neen! "Vergeef het mij! Spaar mij!"

„Die zinnelijke droomen der ijdelheid die ge hebt gedroomd!.. Gebruik nu den nacht als Israël om met mij te worstelen. Gij aardworm, die daar kruipt in het stof!. ..." En de lucht om en boven hem ruischte als van duizend wieken die bewogen werden.

Het was niet voor de eerste maal dat de ernst van het Oude Testament uit den hooge over hem was gekomen en dan zijn gemoed in vuur had gezet. Deze vraag over groot en klein; — die kwestie of hij „het heerlijkste en grootste" zou durven ondernemen of hij zich met het middelmatige moest tevreden stellen

evenals de anderen — was hem niet nieuw. Maar als hy Joseiine in een opgewekte stemming ontmoette, dan waren die vraagstukken als weggevaagd. Met een enkelen hartelijken handdruk verdreef zij die onmiddellijk. En zoo deed zij ook nu weer. Al was het ook slechts in zijne gedachten, en zonder eenigen overgang wekte zy een gezond protest in zyn hart tegenover die o\ei gevoeligheid.

Neen; Josefine had zich vandaag bepaald niet van hem afgewend omdat haar broeder dit gaarne zag; dat nooit! Als zij dit had gemeend, dan zou zij juist het tegendeel hebben gedaan. Neen, zij had zich afgewend omdat hij zoo onaangenaam was geweest — daarom alleen. Misschien ook wel, omdat zy liever