is toegevoegd aan uw favorieten.

Ole Tuft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„bevat eene eeuwige waarheid; dat God alles e» allen geschapen heeft en dat de zonde een afval van Hem is, ligt op den grond van het verhaal."

„Waarom hun dit dan niet geleerd? Waarom gebruik gemaakt van onware voorstellingen en prenten?"

„Kinderen begrypen het best, wat men hun laat zien."

„Zeg hun dan ten minste dat het sprookjes zyn en niets anders."

„Dan hechten zij er geen waarde aan."

„Ik zou meenen, dat het van grooter waarde is geen eeuwige waarheden in logenachtig omkleedsel aan onze kinderen te leeren."

Hij zag hoe warm zij werd en die opgewondenheid mishaagde hem zeer. Dat zij ook nooit eens samen konden spreken, zonder deze! Hij zeide haar dit, maar zy antwoordde:

„Neen; dat is mij niet mogelyk; je moet zelf begrypen, dat het de toekomst van onzen jongen geldt, en de onze ook."

Zij trad naar de schrijftafel om hem meer nabij te zijn; en misschien ook om een steun te hebben.

Maar hij liet zich niet overrompelen,

„Als je zelve zoo door-en-door verzekerd waart van die eeuwige waarheid, als je daarvan den schijn wilt aannemen, .Tosefine; en als het op dien grond was dat je protesteerdet, dan zou deze vorm voor jou van geheel ondergeschikt belang zijn. Dat wat wij daarvoor in de plaats willen stellen is ook niet onvoorwaardelijk zeker; wij weten, dat het bezwaarlijk juist zoo kan zijn toegegaan als het eerbiedwaardig bijbelboek het ons mededeelt; maar wij weten niet hoe alles inderdaad geschied is. Alleen dit weten wij, dat wy ons leven van God hebben en dat wij in en door God gelukkig zyn. Laat kinderen en onontwikkelden die eerste verhalen der schepping aller dingen nu maar aannemen, zooals onze en hunne ouders die hebben geloofd; — vooreerst althans."

Zyne woorden bezaten de kracht der eerlijke overtuiging en hierin lag hunne macht. Daarom zweeg zij een poos; doch eensklaps barstte zij uit:

„Maar begrijp je dan niet dat ik, zonder die tot in het oneindige voortgezette vertroeteling van mijn verstand en mijn wils-