is toegevoegd aan uw favorieten.

Ole Tuft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen den morgen, toen Tuft wakker werd, stelde zij hem voor,

den dokter te laten roepen.

Kent was hun dokter; hij kon niet eer dan tegen den avond komen en toen verklaarde hij, dat de kleine eene borstvliesontsteking aan de rechterzijde had. De behandeling van Josefine keurde hij goed, hij schreef een dieet voor; gaf een drank dien hii om het andere uur moest innemen en zeide dat men, als <le koorts stijgende bleef, zoodat de temperatuur tot 39 graden opkwam, hem moest laten roepen. . .

Den volgenden dag ging het iets beter. Edvard at een weinig, hij hoestte minder en geen avond steeg de temperatuur hooger

dan 38° Goddank'. .. , , ,

Hoe gering het gevaar misschien geweest moge zijn, toch meenden

Josefine en Tuft beiden er den zachten druk eener hoogere hand

op hunne schouders in te moeten zien. Dien ten gevolge kwam

er toenadering en zij zochten telkens eene aanleiding om samen

te praten - natuurlijk alleen over de toestand van den kleine,

maar een zeker iets in hunne stem en gebaren vroeg wederkeeng

'VS en de pijn in de zijde namen af; het kind werd zichtbaar beter; maar de eetlust was nog niet bijzonder en zoolang de koorts zich dagelijks een poosje vertoonde, konden de krachten ook niet terugkeeren. Zij kochten nieuw speelgoed voor hem, dat hem den eersten dag vermaakte, maar den tweeden dag reeds verveelde; de sprookjes, die mama en papa hem bij afwissel h vertelden hoorde hij aan, zonder een enkele vraag; de bezoeken van grootmama konden hem volstrekt niet schelen Soms kon hij op eens gloeiend heet worden, om een '«ogenblikje later over koude te klagen. Wat den dokter vooral verontrustte was, dat de theimometer tegen de avonduren telkens weder hooger cijfer aanwees; hii begon hem chinine te geven en hij legde ook eens een spaanschevliegpleister. Josetine was dien dag niet van de kamer af geweest en zij wilde niets van aflossing hooren. Trouwens het ventje

duldde ook niemand anders aan zijn bed.

Toch ging hij, zij het ook langzaam, vooruit en op een avond toen zij weer den thermometer hadden aangelegd, ze.de lult.