is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeten als hoogstens flauw-beminnelijke, maar meestal onuitstaanbare «kletsmajoors ».

II.

Daar ik nu zeker wel, niet alleen door mijn langdurige en grondige bemoeiing met Perk's nalatenschap, maar ook door mijn overige kritische antecedenten, gerekend mag worden, onder allen, die over Perk het woord hebben gevoerd, de studiemensch te wezen, die, éénig-documenteel onderlegd, het allervolledigst heeft onderzocht, zoowel als het ernstigste en diepst-ingaande nagedacht over alles wat van Perk zelf is, of met zijn werk en mensch-zijn in betrekking staat, daarom zal het mij veroorloofd en voor het publiek van nut kunnen zijn, dat ik hier nu, in weinige woorden, een karakteristiek ga geven der in 1901 nieuwbijgekomen verzen, vooral ook ten gerieve van het inzicht en de waardeering van hen, die met die inlassching, tot dusver, soms misschien om bijredenen, minder-tevreden zijn geweest.

CS? En mijn lezers verzoek ik vriendelijk, mij op mijn excursie te willen volgen met dezelfde frissche onbevangenheid, als waarmeê ik mijzelf er toe begeef.

C5? Maar eerst iets over de ware reden, waarom die verzen eerst zóó laat in den bundel werden gezet.

C5? Ja, waarom gaven de eerste drukken slechts een bloemlezing uit de Mathilde?

C5? Op deze vraag heb ik reeds geantwoord op bl. 214 van deel IV der « Nieuwere Literatuurgeschiedenis ». Zij was toen