is toegevoegd aan je favorieten.

Kunststooten gespeeld op het Wilhelminabiljart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den uitgemaakt. Zijn grootste serio was 1586, terwijl hy nog twee series speelde van 909 en 442 caramboles.

Een cadreparty van 1000 punten tusschen dezelfde spelers waarbij De Grauw 500 voor kreeg, won Kerkau, wiens grootste serie 148 was.

De Grauw verkreeg 246 caramboles waaronder een serie van 67.

De heer Kerkau roemde zeer het billard van Hollandsch maaksel, zynde een Wilhelmina-billard uit de fabriek van den heer I. B. Salomon alhier, waarop hy het Nederlandscli record bracht op 1586 caramboles. Vermoedeiyk zal dit record door Nederlandsche spelers wel niet gemakkeiyk verbeterd worden.

DE TIJD, 15 December 1903.

BILJARTEN.

De recensie van den nationalen biljartwedstrijd, door do Biljartvereniging „Amsterdam" gehouden in het café „d'IJsbreker", Weesperzyde te Amsterdam, is als volgt:

Met spanning was onder de biljartspelers van goeden rang deze wedstryd te gemoet gezien; met spanning omdat alle verbeteringen in de laatste jaren betreffende den bouw van de biljarttafel uitgevonden door den fabrikant van dezo Wilhelmina-biljarts heeten toegepast te zijn. De uitslag heeft de verwachting niet beschaamd. Eenparig waren de sterkste spelers van oordeel dat het volmaakte is bereikt. Het geruisclilooze van den gang der ballen, het subtiele van het effect der banden; het strenge waterpas van het massale vlak. waardoor geen bal uit zyn lyn wykt, vonden enthousiaste waardenring. Ieder droeg van dezen wedstryd de overtuiging mede, dat het „Wilhelmina-biljart" het biljart der toekomst is.