Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lootekk et Fevs, t. a. p„ zie ook aldaar bl. 298 :

Mes - si - as is ge - bo - ren in 't duis - ter van den nacht, die zoo lang van te vo • ren op de we-reld was ver-wacht.

Vroo-lijk dan, her - der-tjes, zon - gen de en - - gel - tjes. zon - gen met

blij - de stem: Haast u naar Beth - le - em!

Anders is de melodie: „Wonderlyk syn de werken", te vinden onder nr. 268. der O. en «. Hollantse boeren-lities, 2de druk, Amst. z. j., c. 1700 :

W on der -lijk zijnde wercken / Groot is de liefdekracht/ Ik ginck lestmael te

kercken ƒ Het was op een Kers-nagt / Ik vont een Ca - va • lier/Die

aen sijn juf-frouwtier / Oin-trentde mid ■ der - nagt Dee sulcken droe-ven klagt.

Het hier besproken geestelijk lied wordt aangehaald als stem, o. a. in Het eerste deel der gheertelijcke sanghen (Den blvden requiem), Gent, 1674, bl. 67, voor „Ghenuchelijke dinghen', en in Het tweede deel derzelfde verzameling (Den droeven alleluia), bl. 91, voor: „Soo die ziel comt t'aenmercken"; — door Elisabetii van Wouwe, Het glieeslelyck maeghdenUtyltjen, Antw. 1708, bl. 171 voor: ,0 doodt soo vol victorie", en bl. 193 voor: „Het Heyligh Sacrament hooghwaerdigh*.

Sluiten