Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Vorsten van de jodsche landen,

borghers van het Hethloëm,

herders der .Tordaensche stranden,

hoort ghy niet die droeve stem?

Hoort ghy niet Messias suchten9 't Is Messias die hier leyt;

hoort ghy niet vol onghenuchten,

hoe dat hy om hulpe schreyt?

4. Isser niemand van hier boven ?

Isser niemand op het land?

Enghels die Hodt stadigh loven,

die altijdt in liefde brandt,

daelt hier neder, allegader,

siet des hemels vreugt bedroeft,

siet het woordt van Godt den vader,

siet hoe dat hy troost behoeft.

5. Mensch, aenschouwt hier dat groot wonder, <iodt light machteloos en cranck,

die den blixem en den donder stadigh heeft in sijn bedwanck;

die, inet gheen ghewelt van wereken,

maer met sachte woorden cracht,

aerd en hemel kan verstercken,

weent om bijstandt in de nacht.

6. In de nacht, als selfs de beesten rusten by een stille wey,

light den schepper van de geesten waeckende met droef gheschrey;

als den mensch light in de sonden gansch verslonden tot de doot,

wordt den heer der heer' gevonden in benaudtheyt overgroot.

7. Soete kindt, siet ons hier knielen met een verootmoedight hert:

wilt ontfermen onze zielen

door uw lyden. door uw sniert;

wilt ons hier beneden geven,

o bedruckte majesteyt,

dat wy met u namaels leven boven in der eeuwicheyt.

1, 5. smoelen, smalen = o. a. uit de hoogte neerzien op.

Sluiten