Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tekst. Vondel, Gyshreght van Aemstel (Rey van Klaenssen), 1637.naar VAN Lennep's uitgave, herzien en bijgewerkt door J. H. W. Lwbr, bl. . I A Alberdinok Thijm, in zijn bundel Gedichten uit de verschillende Ujdperken, Amst. U (1852), bl. 343, waar deze een vijfregelig versje van P. G .Hooft: , op een hersnachien gezongen (in 1632) door Ioffrou Tesselscha", mededeelt, teekent aan. , t Zal waarschijnlijk Vondel's Kersnacht zijn, met muziek van den organist Dirck Zwelinc 71652 maar dan bestond het lied voor het treurspel' l».t laatste werd een*„ Ïanuari 1638 opgevoerd. Dr. J. G. B. Acquov, in zyne keunge bjjd age. De zang irij-e van het „O Kersnacht' enz. (Tijdschr. der Vereenig. voor N,N. mzgesch., I ,1894) bl 177-200, stelt vast, dat alhoewel zich niemand met deze g.ssing vereenldè Alberdingk Thijm haar niet liet vallen, doch er integendeel herhaalde!,k op terugkwam Volgens Dr. Acquoy, laat het zich met denken, dat A ondel een zoo heerUik gedicht jaren lang in portefeuille zou gehouden hebben of ,n eene der rootste scheppingen van zijn geest een lied zou ingevlochten hebben, dat hy nog van vroeger ^vad liggen, vooral daar deze ,Key van Klaerissen' met het geheele stuk zoo innig te zamen hangt, dat zij we,

Melodie. I. Amsteldams nunne-beechte, Amst. lb4o. Dl. -3 tekst; — herdrukt door Dr. Acquov, t. a. p., bl. 184:

^ O Kers • - nacht! schoonderdan de da - gen, Hoe Kan ne-ro-ue»

't licht ver • dra ■ • gen, Dat in u duys ■ ter - n,s - se bUnKt, -

^ wort ge-viert en aen - ge - be - den? Sijn hoogh-moet luis • tert na geen

re - - - den, Hoe schel die in zijn oo - - • ren klinkt.

Zelfde lezing bij D. P. Pers, De laetste vernieuwde bl 53 stemme ,0 Kersnacht", enz., voor: ,Al heeft een vrome ziel te lijden , bl. 53, Stem , Tm-eift* bl 112 vle.; deze lezing die overeenstemt

zingenden zuaen, Antw. liioo, „loegi , • . , lotore uiteaven

met I, buiten de maataanduiding in plaats van C, en zich ,n de latere utgaven (Antw. 1664, Leyden 1728) niet voordoet, werd ons welwillend medegedeeld door

den heer W. P. H. Jansen te Voorhout. 0d t sheluvdt:

II. Asthosy Janssens, Chrü&elijck cermaeck, Haerl. 164o, bl.2o, ,op ^

Sluiten