Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

503. Wat zang, wat klang van d'engelsche schaeren.

Wat zang, wat klang van d' en - gel ■ sche scliae - ren ko - men < e

her-der-kens he - den ver-klae-ren, van de - zen nacht zoo lang verwacht, dat van een

ma-get nu is voort-ge-bragt een tee der kind uyt duyzend ver-Koo-ren, u«t

ri - a nu is ge-boo-ren in ee-nen stal, den Uod van a.,

zoe-ken in ar • me doe-ken, tot boe-ten Adams el • len - ai • gen \ai.

1. Wat zang, wat klang van d'engelsche schaeren komen de herderkens heden verklaeren. van dezen nacht zoo lang verwacht,

dat van een maget nu is voortgebragt een teeder kind uyt duyzend verkooren; dat van Maria nu is gebooren in eenen stal,

den God van al,

die ons komt zoeken in arme doeken, tot boeten Adams ellendigen val.

Sluiten