Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T. p. waar door hom op str. 4 van C wordt gewezen, zegt M. Vehkest, Tentoonstelling van Vlaamsche Primitieven, Tongeren 1902, bl. 110: .Hier mag als algemeene opmerking gelden, dat de schilders do .Aanbidding der Wijzen* in eene meer ordentelijke of fatsoenlijke omgeving geplaatst hebben, dan het .Bezoek der Herders". Dit laatste stellen zij in den stal voor; de Aanbidding der Wijzen, integendeel, laten zij gebeuren in een gebouw van rijker architectuur, op het voorplein van een kasteel, weieens op eene openo plaats bij eene hoeve, soms tusschen de puinen \an een adellijk slot. l)e koningen zijn prachtig uitgedost in zijde, fluweel en hermelijn, dragend dikwijls kroon en langen mantel. Somtijds zijn het drie Blanken, doch meestal is er een Moor bij. --- Wat zij Jesusje aanbieden steekt in gouden vaten, doozen of kelken; dikwijls zijn liet juweelen of geldstukken . .

Daer kwaemen dry koningen met een sterr'.

D.

t r~-T: - ]

1 • y p—[i I v —-—✓—7=9=*

Daer kwae-inen dry ko • nin ■ gen met een sterr , daer kwae-men dry

Érrrrn? rmr g

ko - nin • gen met een sterr', uyt vrem-de lan-den al zoo verr, uyt

vrem-de lan-den al zoo verr'.

1. Daer kwaemen dry koningen met een sterr',

uvt vremde landen al zoo verr'.

2. Zy kwaemen den hoogen berg opgegaen,

zy zaegen de sterre voor hun gaen.

;3. Zy gingen met hunnen grooten trein tot aen de stede Jerusalem.

4. De sterre verdwynde, men zag ze niet meer:

't is een teeken van God den Heer.

5. Zy zonden hunn' boden al in de stad,

tot den koning Herodes al zoo ras.

6. Zoo haest als Herodes de boden zag,

hy was verlegen, bedroevige dag.

Sluiten