Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Herodes verslagen,

als hy liun hoorde vragen

waer den coninck der Joden geboren was,

hy strackx sijnen raet vergaerden,

die hem dit terstont verklaerden;

dus wees hy hun naer Bethlehem op dat pas.

3. Met dapper schreden syn dées Wyse getreden,

de sterr' leyde haer weer tot in den stal;

siet, daer hebben zy gevonden,

in slechte doeckxkens gewonden,

een kintjen coningh. heer en Godt van al.

4. Uyt liefde teere.

schencken dèes groote heere

haeren scepter, croon en staf aen het kind naer wensoh sy deden hun offerhanden,

myrrhe, gout, wieroock zy branden,

herkenden 't kint als Koning, Godt en menscb.

5. Siet, hoe de liefde

van dit kint hun 't hert doorgriefde.

liet bracht sijn lieve handekens in de schael.

't loegh hun toe met soete loncken,

en dée soo de liefde voncken,

en in hun herten branden al te mael.

0. Dées Coningcn weder

vielen voor 't kintjen neder,

wiens vriendelijck wesen alle herten winckt;

't gaf den zegen aen dèes vorsten,

't soogh sijn moeders lieve borsten:

sv riepen al met vreught: «den coninck drinckt!

7. Als zy den zegen

van 't kint hadden gekregen,

sy naemen oorlof weer naer hun ryck te gaen,

doch Herodes, den snooden,

meynt dit soete kint te dooden;

dus wees den engel hun een ander baen.

!. 2. sic 1.. et F.; t.: je reden.

Sluiten