Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontfermt u over der menschen seliout daer ick den doot om sterven moet al aen des cruyeen hout."

9. 1'ie engelen songen schone al inden hooghen throon;

die alder bedioefste moeder stout onder des crncen boom:

die moordenaer riep ontfermelijck : ,o heero, wilt mijnder ghedcncken als ghi coemt in u rijek.'

10. Iesus verblide hem seere

al in des moordenaers roep;

hi keerde hem wederomme met eenen sachtmoedigen moet;

hi sprac: „o vrient, sijt dies wijs, ghi sult heden wesen met lui int paradijs.'

11. Hi sprac tot sijnder moeder,

daer hi aent cruyco liinck,

niet weenentlijcker stemmen: ,och vrouwe, siet hier u kint;

Ioannes. lieve discipel mijn,

siet die bedroefde moeder,

want die bevele ick dy."

12. Sijn leden begonden te beven,

hi was seer onghedaen;

die doot street tegen dat leven, so begonste syn herte tontgaen; hi riep: „Hely, o vader myn!

hoe hi'lxly mi nu ghelaten in desen allendighen schijn!'

13. Och, alle creatueren,

die God ghescapen heeft.

coemt nu tot deser uren

met eenen bedroefden gheest;

helpt ons beilaghen den grooten noot:

die hemel ende aerde ghescapen heeft,

die hanghet hier naect en bloot.

Sluiten