Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

600. Soo diep in die groen heyden.

1. Soo diep' in die groen heyden van swerelts wilt foreest, meynd' ick my to vermeyden en vlieden druckx tempeest.

6. Hy is een coninck machticli in zijnen lioochsten throon, (iodt ende menscli warachtich, den alderliefsten schoon.

2. Maer noyt tot gheender stonden, al heb ick wel ghesocht,

en heb ick troost ghevonden die my verzaeden mocht.

8. In mensch oft creatuere en vind' ick gheen gherief, t'en sy dat my ghebuere Jesus mijn soete lief.

7. Met zijnen strael der minnen ben ick gheheel deurwont van buyten en van binnen.

o Heer' niaect my ghesont.

8. Wanneer sal ick aenschauwen li overclaer aenschijn?

och mocht ick u behauwen al in dat herte mijn.

4. Dus wil ick my begheven met gantscher herten goet om .lesus vast t'aencleven spijt nijders quaden moet.

9. Jesu, lief wtvercoren,

mijn' troost, mijn toeverlaet. en laet my niet verloren, mijn hert' heel op u staet.

5. Hy is een Heer' der Heeren goetionstich boven al,

ick wil my tot hem keeren in dit traenvloedich dal.

10. Reyn prince, lief ghepresen, mijns herten liefste deel, laet my doch met u wesen in s'hemels soet prieel.

Sluiten